Ωτοπλαστική  

 

Η ωτοπλαστική είναι μια σύντομη πλαστική επέμβαση με εντυπωσιακά και άμεσα αποτελέσματα που μπορεί εύκολα να εκτελεστεί με τοπική αναισθησία.

Σπάνια υπάρχει ανάγκη η επέμβαση να εκτελεστεί με τη συμπαράσταση αναισθησιολόγου και μόνον εφόσον ο ασθενής το ζητήσει.

  Η επέμβαση αφορά δυσμορφίες του πτερυγίου του ωτός, που κοινά συναντούμε (αφεστώτα ώτα), αλλά όχι αγενεσίες ή μικροωτίες που συνοδεύουν την ημιπροσωπική ατροφία. Η τελευταία αφορά μεγαλύτερες επεμβάσεις με γενική αναισθησία και μεταφορά χόνδρινων μοσχευμάτων.

Η ωτοπλαστική μπορεί να εκτελεστεί από το 9ο έτος της ηλικίας, αφού στην ηλικία αυτή η ανάπτυξη του ωτός έχει ολοκληρωθεί.